Verdeeldheid onder medisch specialisten over de effecten van centralisatie van zorg met innovatieve

Gepubliceerd: 17-04-2018

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg is afgesproken dat bepaalde complexe zorg met innovatieve geneesmiddelen geconcentreerd wordt in zogenaamde expertcentra: ziekenhuizen die voldoen aan hoge standaarden van specialisatie, infrastructuur en een cultuur van wetenschap en innovatie.


kantar-public-innovatieve-zorg-600x250.jpg

In opdracht van Bristol-Myers Squibb (BMS) heeft Kantar Public de impact van en ervaringen met centralisatie van deze zorg rondom innovatieve geneesmiddelen onderzocht onder een brede groep van ruim 200 medisch specialisten die hiermee te maken hebben.

Deze specialisten zijn verdeeld in hun mening over de manier waarop centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen wordt vormgegeven in Nederland. Hoewel ruim vier op de tien specialisten hier positief over zijn, is eveneens een kwart juist negatief. 
De meeste van de ondervraagde artsen zien het belang van centralisatie wel in. Ook vinden zij dat centralisatie een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg (o.a. door het opbouwen van expertise en ervaring) en op doelmatigheid.

Echter, ruim vier op de tien ondervraagden vinden niet dat de patiënt momenteel voldoende centraal staat en ruim de helft vindt dat centralisatie een negatieve invloed heeft op de toegankelijkheid van zorg voor de patiënt. Ook ervaren veel artsen een negatieve invloed op de eigen rol als arts.

Wat betreft het proces rondom de inrichting van centralisatie ziet men ook de nodige verbeterpunten: zo wordt genoemd dat goede, objectieve criteria gemist worden en dat medisch specialisten en patiënten meer inspraak zouden moeten hebben in de manier waarop centralisatie wordt vormgegeven. Ten onrechte denken veel artsen dat vooral het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars tot nu toe de regie hebben gevoerd.
Het volledige rapport is hier te vinden.

Behalve Kantar Public heeft ook Ecorys onderzoek gedaan naar dit onderwerp in opdracht van BMS. Het onderzoek van Ecorys betreft een meer verkennend kwalitatief onderzoek onder een bredere groep stakeholders (koepelorganisaties, patiëntenverenigingen, artsen/beroepsgroep, RvB/ziekenhuizen en verzekeraars)

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Petra Kramer
t. 020 5225 413 / 06 -  34 21 48 60
e. petra.kramer@kantarpublic.com