Referentieprojecten

Hieronder een overzicht  van succesvolle projecten die wij in het (recente) verleden voor (semi-)wetenschappelijke instellingen hebben uitgevoerd.

De werving van panelleden voor het LISS panel
Website: www.lissdata.nl
Opdrachtgever: CentERdata
 
In 2007 heeft TNS NIPO in opdracht van CentERdata de werving van deelnemers aan een nieuw op te zetten panel voor wetenschappelijk onderzoek verzorgd: het LISS panel. Aan de werving is een uitvoerig traject van kwalitatief en kwantitatief experimenteren vooraf gegaan. In het LISS panel zijn 5.000 huishoudens opgenomen.
 
De werving van paneldeelnemers gebeurde telefonisch voor adressen die gekoppeld konden worden aan een vast telefoonnummer en face to face voor adressen zonder (bekend) vast telefoonnummer. Voorafgaand aan de benadering ontvingen huishoudens een aankondigingsbrief, een informatiebrochure en een prepaid incentive van tien euro.
 
De wervingsprocedure kende een systematische aanpak, gebaseerd op deelname aan een kort wervingsinterview (primaire respons), toezeggen tot paneldeelname (secundaire respons) en het daadwerkelijk registreren voor het panel (tertiaire respons). Daarnaast kende de procedure een getrapte herbenadering van respondenten die 'hingen' tussen secundaire en tertiaire respons. Deze herbenadering kende schriftelijke, online, telefonische én face-to-face componenten.
 
Ook waren er diverse herbenaderingsinstrumenten (online, schriftelijk) voor primaire non-respons en weigeraars. Verder zijn er doelgroepgerichte instrumenten ontwikkeld, zoals een instructiefilm voor (oudere) niet-internetbezitters. In 2010 heeft TNS NIPO de werving van het LISS migrantenpanel uitgevoerd. In dit panel bevinden zich panelleden van (onder meer) Turkse, Marokkaans-Arabische, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Dit panel is sinds eind 2010 actief.
 
Adult Literacy and Life Skills (ALL)
Website: www.maxgoote.nl
Opdrachtgever: Max Goote Kenniscentrum
 
De Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) is de voorloper van PIAAC Survey dat TNS NIPO in 2011 en 2012 heeft uitgevoerd.
 
Het ALL project is een omvangrijk internationaal onderzoek dat oorspronkelijk als International Assessment of Adult Literacy Survey (IALS) is opgezet door de Educational Testing Service (ETS) uit de Verenigde Staten en Statistics Canada (StatCan) in Canada. In opdracht van de Universiteit van Amsterdam was TNS NIPO in 1994 ook verantwoordelijk voor IALS en in 1999 voor een pretest van ILLS. In 2005 verzorgde TNS NIPO de pilot voor het ALL project.
 
Het onderzoek werd face to face afgenomen bij 5.400 respondenten in een interview van 90 minuten. Een groot deel van het interview bestaat uit een toetsinstrument om een aantal vaardigheden te meten die de werkende bevolking nodig heeft om adequaat te functioneren. Het onderzoek, dat ontstond vanuit de vraag of het Westen wel opgewassen was tegen de economische opmars van Japan, is inmiddels in ongeveer 30 landen uitgevoerd.
 
Het onderzoek moest aan zeer strenge eisen (van StatCan) voldoen. Dat geldt voor de landelijke steekproef, de respons en de weging, maar ook voor de interview capaciteiten van het enquêteurcorps en de verwerking van de data. De steekproef was een gestratificeerde meertrapssystematische clustersteekproef waarbij de huishoudens zelfwegend werden getrokken.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)
Website: www.share-project.org
Opdrachtgever: Universiteit van Tilburg
 
Survey of Health, Ageing,and Retirement in Europe (SHARE) is een grootschalig longitudinaal cohortonderzoek onder 50-plussers in Europa. TNS NIPO heeft de dataverzameling verzorgd voor de vier metingen die tot nu toe plaatsvonden. Per meting werden zo’n 4.000 face-to-face-gesprekken gerealiseerd.
 
SHARE is gestart in 2004 en wordt om de twee jaar uitgevoerd in opdracht van het Max-Planck-Institute for Social Law and Social Policy. De vierde meting vond plaats in 16 Europese landen. In Nederland werden bij de meest recente meting ongeveer 3.000 huishoudens door enquêteurs van TNS NIPO bezocht om interviews af te nemen. Onze enquêteurs interviewden zowel primaire respondenten (de 50-plussers) als de partners waarmee zij samenwoonden. Er werd een respons van 70 procent gerealiseerd.
 
Respondenten beantwoordden vragen over kinderen, partners, accommodatie, werk, gezondheid/ gezondheidszorg en overige ingrijpende gebeurtenissen.
 
Resultaten van het onderzoek worden gebruikt om aanbevelingen te doen (aan onder andere de Nederlandse regering en de Europese Commissie) ter verbetering van de oude dag voorzieningen, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven
Website: www.wodc.nl
Opdrachtgever: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie
 
In de periode 2004 - 2010 heeft TNS NIPO jaarlijks het onderzoek Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) uitgevoerd. Met de MCB werd onderzoek gedaan naar de mate waarin het bedrijfsleven te maken had met verschillende soorten delicten (diefstallen, inbraken, vernielingen, geweldsdelicten). Jaarlijks werden in een periode van 12 weken ruim 37.000 bedrijven in diverse sectoren (onder meer bouwnijverheid, detailhandel, horeca, vervoer/opslag/communicatie en financiële en zakelijke dienstverlening) telefonisch ondervraagd.
 
Om de steekproef zo efficiënt mogelijk te gebruiken zijn tussentijds variantie-analyses uitgevoerd. Hierdoor konden (binnen de gegeven steekproefomvang) per sector en per delict met zo hoog mogelijke nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan.
 
De opdracht betrof zowel het uitvoeren van het veldwerk (inclusief steekproeftrekking en het verzenden van aankondigingsbrieven) als de analyse en rapportage (inclusief weging van de resultaten, analyse van uitbijters en het schrijven van schriftelijke rapportage met trendanalyse).
 
Beeld van de Nederlandse Bevolking
Website: www.bnbonderzoek.nl
Opdrachtgever: Radboud Universiteit Nijmegen
 
In opdracht van de afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, verzamelde TNS NIPO data voor het onderzoek Beeld van de Nederlandse Bevolking (BNB). BNB is het wetenschappelijk onderzoek naar de leefsituatie en meningen van mensen tussen de 18 en 70 jaar in Nederland. BNB werd voor een deel gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 
De steekproef was disproportioneel gestratificeerd en bestond uit huishoudens van alleenstaanden (20%) en samenwonenden (80%). Het onderzoek bestond uit twee gedeelten: een face-to-face-vragenlijst (40 minuten) en een schriftelijke of online vervolgvragenlijst (60 minuten). Respondenten die de vervolgvragenlijst na reminders niet hadden ingevuld, werden gebeld voor een telefonische vervolgvragenlijst. Om van een ‘complete’ te spreken, dienden alleenstaanden aan beide onderdelen van het onderzoek mee te doen. In huishoudens van samenwonenden dienden beide partners aan beide onderdelen mee te doen. Er werden ‘completes’ gerealiseerd bij 2.340 mensen uit 1.300 huishoudens.
 
Transgenderonderzoek
Website: www.scp.nl
Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau
 
In het kader van een overkoepelend onderzoek naar de acceptatie van transgenders, homoseksuelen, biseksuelen en lesbiennes in Nederland voerde TNS NIPO de dataverzameling onder transgenders uit. Hierbij werden door middel van online dataverzameling de ervaringen van transgenders met betrekking tot coming-out, acceptatie, negatieve ervaringen, veiligheid en psychisch welbevinden in kaart gebracht.

In de eerste fase van het veldwerk is gebruikgemaakt van Response Driven Sampling (RDS), een geavanceerde methode van sneeuwbalsampling. In de tweede fase is de vragenlijst ook via een open link ter beschikking gesteld en is een steekproef van transgenders uit TNS NIPObase getrokken. Uiteindelijk hebben 467 transgenders de vragenlijst - met een gemiddelde lengte van 25 minuten - volledig ingevuld.
 
PIAAC
Website: www.oecd.org/netherlands
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
In opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken heeft TNS NIPO in de periode 2010-2012 PIAAC uitgevoerd. Het onderzoek is in circa 30 landen wereldwijd uitgevoerd, TNS NIPO is in Nederland de verantwoordelijke veldwerkorganisatie. In dit onderzoek werden de kennis en vaardigheden van de Nederlanders in kaart gebracht. Het is een vervolg op ALL (zie hierboven). De informatie die uit het onderzoek naar voren komt, is gebruikt om de arbeidsmarkt- en onderwijsprogramma’s vorm te geven.

Een interview duurde gemiddeld 90 minuten. Tijdens het interview voerde de respondent zelf een aantal oefeningen uit achter de laptop. Daarnaast werd er een vragenlijst afgenomen door de interviewer. In 2010 is de field test afgerond. In deze pilotfase zijn 1.500 interviews gerealiseerd. Ongeveer 140 interviewers zijn hier in het hele land mee bezig geweest.

In de tweede helft van 2011 is de main study gestart, welke ongeveer een jaar later is afgerond. In deze fase zijn ruim 5.000 interviews afgenomen door ruim 250 interviewers. Het CBS was verantwoordelijk voor de steekproeftrekking. Op www.piaac.nl vindt u veel meer informatie over dit onderzoek.
 
Nederland in generatieperspectief
Website: ww.scp.nl
Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau
 
Het onderzoek ‘Nederland in generatieperspectief’ diende voor het SCP mede als empirische onderlegger voor het recentelijk verschenen rapport met dezelfde titel. De enquête bevatte vragen over onderwerpen als (gepercipieerde) generatieverschillen en solidariteit tussen generaties. Voorafgaand aan het kwantitatieve onderzoek is de vragenlijst kwalitatief gepretest door acht respondenten de vragenlijst in te laten invullen en hen daarna te interviewen. In het kwantitatieve onderzoek is de vragenlijst online en schriftelijk uitgezet, waarbij in totaal 2.604 respondenten hebben deelgenomen. De lengte van de online vragenlijst was 23 minuten.
 
TRAILS
Website: www.rug.nl
Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen
 
TRAILS is een longitudinaal multi-disciplinair onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel van het onderzoek was het beter begrijpen van de determinanten en de gevolgen van (geestelijke) gezondheidsproblemen van preadolescentie tot aan volwassenheid.

In totaal bestond de groep TRAILS-jongeren uit ongeveer 2.100 jongvolwassenen. Deze adolescenten zijn nu in de leeftijd van 18 tot en met 19 jaar. De vierde (recentste) meting liep van oktober 2008 tot en met mei 2010. Ook de ouders werden in deze meting betrokken. Deze vierde meting bestond uit verschillende onderzoeksonderdelen, te weten:

Jongeren:
1. Self Completion jongeren (SC-jongeren)
2. Neuropsychologische test (NPO)
3. CIDI en CIDI-checklist
4. Lengte-gewichtmeting (LG)
5. LSI-afname (door de opdrachtgever zelf)

Ouders:
6. Self Completion ouder (SC-ouder)

Uiteindelijk zijn ongeveer 1.360 jongeren voor het hele traject (de onderzoeksdelen 1 t/m 4) face to face ondervraagd (met en respons van 65%). Meer informatie over TRAILS is te vinden op www.trails.nl.
 
SIM 2006
Website: www.scp.nl
Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau
 
SIM 2006 is een onderzoek naar de leefsituatie in Nederland. Het onderzoek werd in 2006 uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Voor het onderzoek zijn 5.000 face-to-facegesprekken gevoerd met personen van 15 jaar en ouder. Gekozen is voor een indeling in vijf groepen waarbinnen 1.000 gesprekken per groep moesten worden gerealiseerd: autochtone Nederlanders, Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen. Het CBS heeft uit de bestanden van de bevolkingsregisters (GBA) (van de betrokken gemeenten) een aselecte personensteekproef getrokken. De gesprekken mochten alleen met de getrokken persoon gevoerd worden en niet met iemand anders uit het huishouden.

Er is gewerkt met een aankondiging (een brief van het SCP) en een folder om mensen te informeren over het belang van het onderzoek en de komst van een interviewer. De vragenlijst is getest in een pilot. De duur van het gehele interview bedroeg 45 minuten tot een uur. Respondenten ontvingen na afloop een cadeaubon van 10 euro.

De interviewers werden zowel mondeling (uitgebreide training) als schriftelijk (toelichting en ‘huiswerk’) geïnstrueerd. Er zijn 200 interviewers ingezet voor dit project. In totaal zijn 11.520 adressen getrokken met de eis dat alle adressen zouden worden benaderd. Het veldwerk is begin maart 2006 gestart en liep tot juli, waarna de gebruikelijke zomerstop plaatsvond. Na hervatting eind augustus is eind november de gewenste respons (53% gehaald, 45% gewenst) gerealiseerd. Let wel: onder allochtonen is dit een hoge respons! 
 
Eurobarometer
Website: ec.europa.eu
Opdrachtgever: Europese Commissie
De Eurobarometer is een onderzoeksproject van de Europese Commissie. De Eurobarometer is de grootste publieke opiniepeiling ter wereld. Er zijn verschillende soorten Eurobarometers, bijvoorbeeld de Standaard Eurobarometer, de Special Eurobarometer en de Candidat Countries Eurobarometer.

De Europese Commissie heeft de uitvoering van de Eurobarometer toegekend aan TNS. In Nederland voert TNS NIPO sinds 2005 het veldwerk uit. Op dit moment voert TNS NIPO twee keer per jaar een Standaard Eurobarometer en daarnaast vier tot vijf keer per jaar een Special Eurobarometer uit. Het gaat om 6.000 face-to-face-interviews per jaar.

De Standaard Eurobarometer loopt al sinds 1973 en wordt gehouden in alle lidstaten van de Europese Unie (momenteel 27), de twee kandidaat-lidstaten Kroatië en Turkije en de Turks-Cypriotische gemeenschap. De totale steekproef bestaat per meting uit ongeveer 29.000 respondenten. De Standaard Eurobarometer meet de publieke opinie over sociale, economische en politieke thema’s gerelateerd aan de Europese Unie (zoals uitbreiding, de euro, een Europese grondwet en een gezamenlijk buitenlandbeleid). Doordat de vragenlijst standaard is, kunnen ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de resultaten van verschillende landen met elkaar te vergelijken.

De Special Eurobarometers behandelen onderwerpen die per keer verschillen en zeer divers zijn (zoals energie, werkgelegenheid of discriminatie). TNS NIPO benadert respondenten eerst telefonisch en maakt dan een afspraak voor een interview bij de respondent thuis. Per meting worden 1.000 respondenten ondervraagd. De interviews duren gemiddeld een uur. De nettorespons na telefonische screening bedroeg bij de laatste meting 69%.